FAQ, nejčastější dotazy na naše pobytové kurzy angličtiny | ENGLISHstay

Nejčastější otázky na ENGLISHstay

Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky

V čem je rozdíl mezi intenzivním jazykovým pobytem a běžným jazykovým kurzem?

ENGLISHstay nabízí novou metodu výuky angličtiny. Po celou dobu pobytu Vás přeneseme do anglicky mluvícího prostředí, které je totožné s kilometry vzdálenými místy, kde se bez anglického jazyka neobejdete. Programu se účastní 10-15 česky hovořících účastníků a stejný počet rodilých mluvčích z různých anglicky mluvících zemí světa.

 

Díky našemu týdennímu kurzu angličtiny, který nabízí 70 hodin vyhrazených pro konverzaci v angličtině s rodilým mluvčím, se dostanete do kontaktu s různými formami anglických přízvuků a dialektů. Zároveň se i seznámíte s kulturními odlišnostmi typickými pro tu kterou zemi. Nenásilnou formou tak ztratíte ostych nejenom při užívání angličtiny v běžné mluvě, ale i při pohybu v cizím prostředí.

 

Během celého pobytu budeme hovořit jen a pouze v angličtině. Díky tomu se lze opravdu naučit anglicky za týden! Během 6-ti dnů projdete velkým vědomostním vývojem, který jinde nemůžete zažít.

 

  • Počet rodilých mluvčích se shoduje s počtem studentů.
  • Celkem 70 hodin, ve kterých je zajištěna individuální výuka angličtiny v systému 1-1. Ovšem konverzace v angličtině probíhá po celou dobu pobytu.
  • Jak vypadá den na našem pobytovém kurzu angličtiny se můžete podívat zde:
    https://www.englishstay.cz/typicky-pobyt

Kolik rodilých mluvčích angličtiny se našeho individuálního jazykového kurzu účastní?

Počet rodilých mluvčích se odvíjí od počtu účastníků kurzu, přičemž platí pravidlo, že na každého studenta je vždy jeden lektor. Tím je zajištěna skutečně individuální výuka angličtiny.

V programu MLUVÍM MÁLO A CHCI VÍC je vždy 1 rodilý mluvčí na 2 účastníky kurzu.

Kdo jsou ENGLISHstay rodilí mluvčí?

Na náš intenzivní jazykové kurzy angličtiny zveme rodilé mluvčí ze všech koutů anglicky hovořícího světa. Jazykového pobytu se účastní lidé z USA, Kanady, Irska, Velké Británie, ale také z Austrálie a dalších zemí. Většina z nich má za sebou roky zkušeností s výukou angličtiny, ale neomezujeme se pouze na kvalifikované lektory. Zveme lidi z různých zemí, odlišných kultur a z různého sociálního prostředí, abychom přispěli k obohacení rozhledu našich studentů.

 

Tím zajišťuje ENGLISHstay, jako první v České Republice, nejenom zvýšení úrovně znalosti angličtiny účastníků našeho jazykového pobytu, ale přispívá i k jejich pochopení běžného života v anglicky mluvících zemích.

 

Naši „native speakers“ mají za sebou mnohdy zajímavou životní cestu. Pracovali v různých odvětvích v nejrůznějších částech světa. Jsou to právníci, novináři, letušky , učitelé, ale i například zahradníci, a v neposlední řadě studenti.. Absorbovali za dlouhá léta mnoho nezapomenutelných zážitků, také zpravidla procestovali doslova celý svět, a mohou se se všemi účastníky kurzu o tyto svoje zkušenosti podělit.

 

Vyučující vybíráme tak, aby výuková skupina byla co nejpestřejší, ale zároveň musí odpovídat požadavkům pro dosažení Vašeho cíle – zlepšit angličtinu snadno a rychle.

Kdo jsou účastníci pobytového kurzu?

Intenzivní pobytový kurz ENGLISHstay, můžeme doporučit každému, kdo si chce za krátkou dobu razantně zlepšit svoje znalosti anglického jazyka. Účastníci jsou osoby starší 18-ti let.

Jazykový kurz je vhodný jak pro ty, kdo chtějí vylepšit svojí angličtinu pro cesty do zahraničí, tak i pro ty, kdo používají anglický jazyk každý den ve svém pracovním životě. Individuální přístup v jednotlivých výukových hodinách zajišťuje možnost konverzace s lektory na jakékoliv Vámi zvolené téma. Ať jste dlouholetý profesionál nebo student chystající se na svojí budoucí kariéru.

S jakou jazykovou úrovní se mohu na jazykový pobyt přihlásit?

Abyste se mohli 100% zapojit do našeho výukového programu, je třeba zvládat anglický jazyk alespoň na „nižší – střední úrovni“ (v jednotném evropském systému B1). Tato úroveň zahrnuje teoretické jazykové základy , tedy základní gramatické znalosti a slovní zásobu. Náš jazykový pobyt se soustřeďuje na trénink mluvené angličtiny, rozšíření slovní zásoby a získání nových vědomostí pomocí rozhovorů s rodilými mluvčími.

 

 

Společný evropský referenční rámec

 

Dokument vypracovaný Radou Evropy je výsledkem více než 20 let trvajícího výzkumu. Cílem práce bylo poskytnout transparentní, koherentní a komplexní základ pro vypracování jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikulí, jazykových zkoušek, jazykových učebnic apod. v zemích po celé Evropské unii.

Původní a plný název dokumentu zní Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR), do českého jazyka byl dokument přeložen pod názvem Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení (SERR).

Dokument existuje v 39 jazykových verzích. Česká verze s názvem Společný evropský referenční rámec pro jazyky : Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme byla publikována Univerzitou Palackého v Olomouci (ISBN : 80-244-0404-4).

Kompletně do českého jazyka přeložená verze dokumentu je ke stažení na stránkách MŠMT, anglická verze je dostupná na stránkách Rady Evropy.

 

Úroveň A1

Globální pohled:

Uživatel jazyka na úrovni A1 rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Uživatel jazyka umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Pro konkrétnější určení a ohodnocení své úrovně využijte níže popsané informace:

POROZUMĚNÍ

Čtení
Se znalostmi na úrovni A1 rozumíte známým slovům a velmi jednoduchým větám, například na plakátech, vývěskách nebo v katalozích.

Poslech
Pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně, tak rozumíte základním slovům a zcela základním frázím týkajících se vaší osoby, rodiny a bezprostředního okolí.

MLUVENÍ

Ústní interakce
Se znalostmi na úrovni A1 se umíte jednoduchým způsobem domluvit, je-li váš partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat. Umíte klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají vašich základních potřeb.

Samostatný ústní projev
Na úrovni A1 zvládnete jednoduchými frázemi popsat lidi, které znáte, a stejně tak místo, kde žijete.

PSANÍ

Písemný projev
Umíte napsat jednoduchý a stručný text na pohlednici (např. pozdrav z dovolené). Zvládnete vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, např. své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, xviii, 267 s. ISBN 80-244-0404-4.

 

Úroveň A2

Globální pohled:

Uživatel jazyka na úrovni A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Uživatel jazyka umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Pro konkrétnější určení a ohodnocení své úrovně využijte níže popsané informace:

POROZUMĚNÍ

Čtení
Na úrovni A2 zvládnete číst krátké jednoduché texty. Dále umíte vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v jídelních lístcích, prospektech, inzerátech či jízdních řádech. Rozumíte krátkým jednoduchým osobním dopisům. Pro zlepšení své úrovně doporučujeme četbu v cizím jazyce.

Poslech
Při zvládnutí jazykové úrovně A2 rozumíte frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se vás bezprostředně týkají (např. základní informace o své osobě a vaší rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážete pochopit smysl krátkých, jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

MLUVENÍ

Ústní interakce
Na úrovni A2 umíte komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnete velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle ještě nerozumíte natolik, abyste konverzaci sám/a dokázal/a udržet.

Samostatný ústní projev
Umíte použít řadu frází a vět, abyste jednoduchým způsobem popsal/a vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

PSANÍ

Písemný projev
Po osvojení si jazykové úrovně A2 umíte napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se vašich základních potřeb. Zvládnete napsat velmi jednoduchý osobní dopis, např. poděkování.

Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, xviii, 267 s. ISBN 80-244-0404-4.

 

Úroveň B1

Globální pohled:

Uživatel jazyka rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Uživatel jazyka dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Pro konkrétnější určení a ohodnocení své úrovně využijte níže popsané informace:

POROZUMĚNÍ

Čtení
Na úrovni B1 rozumíte textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k vaší práci či škole. Rozumíte popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.

Poslech
Se znalostmi na úrovni B1 rozumíte hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkáváte v práci, ve škole či ve volném čase. Rozumíte smyslům mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi vašeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

MLUVENÍ

Ústní interakce
Umíte si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážete se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou vám známa, o něž se zajímáte nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

Samostatný ústní projev
Na úrovni B1 umíte jednoduchým způsobem spojovat fráze, abyste popsal/a své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umíte stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Zvládnete vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.

PSANÍ

Písemný projev
Umíte napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znáte nebo která vás osobně zajímají. Bez problémů napíšete osobní dopisy popisující osobní zážitky a dojmy.

Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, xviii, 267 s. ISBN 80-244-0404-4.

 

Úroveň B2

Globální pohled:

Uživatel jazyka mající úroveň B2 dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Uživatel jazyka na této úrovni B2 umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Pro konkrétnější určení a ohodnocení své úrovně využijte níže popsané informace:

POROZUMĚNÍ

Čtení
Se znalostmi na úrovni B2 rozumíte článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumíte textům současné prózy.

Poslech
Rozumíte delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znáte. Rozumíte většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rovněž rozumíte většině filmů ve spisovném jazyce.

MLUVENÍ

Ústní interakce
Na úrovni B2 se dokážete účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážete se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

Samostatný ústní projev
Dokážete se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti vašeho zájmu. Umíte vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení. 

PSANÍ

Písemný projev
Jsou-li vaše znalosti na úrovni B2 dokážete napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s vašimi zájmy. Umíte napsat pojednání nebo zprávy, předávát informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedete zdůraznit, čím jsou pro vás události a zážitky osobně důležité.

Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, xviii, 267 s. ISBN 80-244-0404-4.

 

Úroveň C1

Globální pohled:

Uživatel jazyka s jazykovou úrovní C1 rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Uživatel jazyka mající úroveň C1 umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Pro konkrétnější určení a ohodnocení své úrovně využijte níže popsané informace:

POROZUMĚNÍ

Čtení
Se znalostmi na úrovni C1 rozumíte dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jste schopni ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumíte odborných článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k vámi známému oboru.

Poslech
Rozumíte delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumíte televizním programům a filmům.

MLUVENÍ

Ústní interakce
Na úrovni C1 se umíte vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umítenpoužívat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Zvládáte přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.

Samostatný ústní projev
Umíte jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

PSANÍ

Písemný projev
Se zvládnutou úrovní C1 se umíte jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umíte psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuje za nejdůležitější. Dokážete zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.

Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, xviii, 267 s. ISBN 80-244-0404-4.

 

V případě, že si nejste jistí svojí úrovní angličtiny, kontaktujte nás, poradíme Vám, jak lze této úrovně velmi rychle a jednoduše dosáhnout samostatně. Vy se potom rozhodnete, zda je náš intenzivní jazykový pobyt ENGLISHstay pro Vás vhodný.

 

 

 

 

 

 

 

Kdy a jak se přihlásit na ENGLISHstay?

Doporučujeme zaslat přihlášku na jazykový pobyt co nejdříve, abyste si zajistili volné místo ve Vámi vybraném termínu. Přihlásit se můžete zde.

 

Naše pobyty se uskutečňují s malými skupinami osob (10-15 účastníků a stejný počet rodilých mluvčích).

 

Často máme rezervace od firem či uzavřených skupin přátel. V případě včasné rezervace, jsme schopni Vám místo na kurzu zajistit. Přihlášení na jednotlivé termíny končí vždy pár dní před konáním kurzu.

Kolik stojí jazykový pobytový kurz ENGLISHstay?

Celková cena intenzivního pobytového kurzu ENGLISHstay je zde. Cena zahrnuje 70 hodin intenzivní výuky, konverzace 1-1, nebo  2-1, her , skupinových aktivit i mnoho dalších zážitků. Konečná cena je včetně kurzovného, studijních materiálů, ubytování v jednolůžkovém (dvoulůžkovém) pokoji v hotelu s plnou penzí a občerstvením pro Vás i Vašeho lektora, po dobu celého pobytu a zahrnuje zpáteční dopravu z Prahy na místo, kde program probíhá. Naše cesty jsou obohaceny malým vzdělávacím překvapením během pobytu.
https://www.englishstay.cz/wp-includes/fonts/20210523.html